Terug naar overzicht

 

Hoofdstuk 5

Gewijzigde terminologie

 
01

 

In 2015 heeft de Hervorming langdurige zorg (Hlz) zijn intrede gedaan. De AWBZ is opgesplitst in nieuwe wetgevingen. Echter worden er nog wel steeds termen uit het verleden gebruikt in de huidige en nieuwe wijze van werken. Dit schept verwarring en daarnaast houdt het de nieuwe manier van denken in 'Positieve gezondheid' tegen. Er zijn afgelopen periode nieuwe termen ontwikkelt die passen bij de huidige tijd.

 
 
 
Termen vóór 2015  Termen na 2015 
Indicatiestelling   Inventariseren van zorg- en hulpbehoefte 
Normtijden Het begrip 'normtijden' is vervallen
Verpleging, Persoonlijke verzorging en begeleiding Signaleren, overnemen voorbehouden handelingen waar noodzakelijk, inzetten van passende interventies en evaluatie hiervan, coördinatie en aanleren van risicovolle handelingen aan derden en het bieden van preventieve maatregelen. 
Zorgplan Integraal zorgplan (over alle vier kinderleefdomeinen)
Verzorging die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop Aanleren van risicvolle handelingen aan het kind of de jongere, de ouders of informere zorgverleners. 
Gebruikelijke zorg Ouderlijke verantwoordelijkheid
Bovengebruikelijke zorg Er bestaat geen bovengebruikelijke zorg meer, omdat er altijd wordt gewerkt aan zelfregie en zelfmanagement van het kind of de jongere en de ouders, waarbij toegewerkt wordt naar een 'zo normaal mogelijk' leven.
Toezicht Professioneel toezicht of toezicht door bekwame personen, anders dan ouders. 
Overbelasting Overbelasting van de ouderlijke verantwoordelijkheid. 
Interventies Interventies die medisch van aard zijn en zorgen voor het opheffen van een kritieke gezondheidssituatie. 
Persoonsgebonden budget  Uitsluitend pgb waarbij duidelijk is welke interventies er door welk type zorgverlener worden ingezet met regelmatige evaluatiemomenten. 
Ouderlijke zorg Ouderlijke verantwoordelijkheid