Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Herziene versies van Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) en Toolbox HIK gepubliceerd

Beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl en V&VN Vrouw en kind hebben de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) en de Toolbox HIK herzien. De HIK werd in 2020 gepubliceerd. Deze handreiking is de beroepsnorm en het hulpmiddel voor en door kinderverpleegkundigen die de zorgvraag en hulpbehoefte voor kind en gezin inventariseren en indiceren. Het beschrijft de gewenste situatie en de wijze waarop kinderverpleegkundigen hun vak zien en willen uitoefenen. Naast de HIK is in 2021 een aansluitende Toolbox HIK ontwikkeld. De Toolbox HIK bevat handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK. Hierdoor komen kinderverpleegkundigen tot eenduidig maatwerk voor het kind en gezin. De HIK en de Toolbox HIK vormen samen één geheel.

 

Na een evaluatie van de HIK en de Toolbox HIK door kinderverpleegkundigen, doormiddel van enquêtes en focusgroep bijeenkomsten, volgenden bijeenkomsten met beleidsmakers en zorgverzekeraars. Deze week hebben kinderverpleegkundigen met elkaar de laatste stap gezet in het evalueren van de HIK en de Toolbox HIK. Er vond een afsluitende bijeenkomst met samenwerkingspartners plaats. Samenwerkingspartners in de medische kindzorg werden meegenomen in de voortgang binnen het verbetertraject organisatie kindzorg, de inhoud van de HIK en de Toolbox HIK en de werkwijze binnen het Indicatieproces Kindzorg. Het doel van deze bijeenkomst was om de samenwerkingspartners te informeren en feedback en verbeterpunten op te halen.

 

 

Kinderverpleegkundigen zijn met elkaar een verbetertraject aangegaan om toe te werken naar eenduidigheid bij de inventarisatie, indicatie en organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de Zorgverzekeringswet. Onderdeel van dit traject, waarin MKS de rode draad is, zijn:

   • Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK)
   • Toolbox HIK
   • Training HIK: “Inventariseren, indiceren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”
   • Expertgroep Indicatieproces Kindzorg
   • Intervisie Indicatieproces Kindzorg
   • Training HIK in vogelvlucht (voor adviseurs van zorgverzekeraars)

In dit verbetertraject staan kind en gezin centraal. Alle kinderen hebben recht op de juiste zorg. Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) maakt integrale kindzorg mogelijk, door het kind centraal te stellen en het gezin de regie te geven. MKS is dé werkwijze voor het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van alle zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. Deze werkwijze leidt tot integrale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Alle kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving begint met een inventarisatie van zorgvraag en hulpbehoefte, het verbetertraject organisatie kindzorg is dan ook veel breder dan alleen het indiceren van kinderverpleegkundige zorg.

 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt door de beroepsgroep om te komen tot eenduidigheid in het indicatieproces kindzorg en de organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de zorgverzekeringswet. Kinderverpleegkundigen, werkzaam bij veel verschillende kindzorg organisaties en afkomstig uit het gehele land, hebben de handen ineengeslagen en met elkaar grote, waardevolle stappen gezet om tot een belangrijke verbeterslag te komen voor de organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving. Het vervolgen van dit traject, met behulp van de ontwikkelde documenten, tools, trainingen en intervisie bijeenkomsten, en het daarmee komen tot verdere verbetering en verduidelijking heeft nog tijd nodig.

 

De geëvalueerde, aangepaste versies van de HIK en de Toolbox HIK zijn vanaf vandaag beschikbaar en te downloaden via Kinderverpleegkunde.nl en V&VN Vrouw & Kind.

 

De Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) is hier te downloaden.

De Toolbox HIK is hier te downloaden.