Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 3
Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kinderen en volwassenen die permanent zorg en/of toezicht nodig hebben. Het gaat hier vaak om kinderen en volwassenen die naast een medisch probleem, ook een ander probleem hebben, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of meervoudige beperkingen. Kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en voor de rest van hun leven afhankelijk blijven van zorg, vallen onder de Wlz. Op heel jonge leeftijd is echter niet altijd vast te stellen of de zorgbehoefte blijvend is voor de rest van het leven van het kind. In dat geval valt de zorg in eerste instantie onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer het kind eenmaal in de Wlz valt, kan het niet meer worden overgezet naar een andere wetgeving. Binnen de Wlz is alles geregeld in één wetgeving. Dit kan dus nooit samengaan met een andere wet.

Wanneer valt een kind onder de Wlz?

Beperkingen en gezondheidsproblematiek worden door de Wlz ingedeeld in zes grondslagen:

  • Somatische aandoening of beperking
  • Psychogeriatrische aandoening of beperking
  • Psychiatrische aandoening of beperking
  • Lichamelijke handicap
  • Verstandelijke handicap
  • Zintuigelijke handicap

Zorg vanuit de Wlz wordt geregeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De meeste kinderen binnen de Wlz zijn, naast de eventuele kinderverpleegkundige zorg die zij nodig hebben, afhankelijk van veel verzorging en begeleiding. Bij deze kinderen zal altijd heel secuur geïnventariseerd moeten worden met welke zorg/zorgverlener/zorgorganisatie zij het beste geholpen zijn. Met het oog op de huidige tekorten in de gezondheidszorg, is het belangrijker dan ooit om kritisch te kijken naar welke zorg door welke zorgverlener of zorgorganisatie verleend gaat worden; de juiste zorg door de juiste professional.

Wanneer valt een kind onder de Wlz - Kinderverpleegkunde

Er zijn kinderen/jongeren in de Wlz die wel (veel) kinderverpleegkundige zorg nodig hebben die medisch specialistisch van aard is. Dit is de zogenaamde Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Zorg waarvoor het kind of de jongere vroeger zou moetwn roden pgenomen in een ziekenhuis. Het gaat hier om zorg die onder de eindverantwoordelijkheid valt van de kindertarts of medisch specialist, zoals bijvoorbeeld een kortdurende intraveneuze antibiotica behandeling of een kind dat continu (kinderverpleegkundig) toezicht nodig heeft in verband met een tracheacanule of thuisbeademing.

Zorgzwaartepakket ZZP en zorgprofiel - Kinderverpleegkunde

Zorgzwaartepakket (ZZP) en zorgprofiel
Zorgzwaartepakket is nog een term uit de AWBZ, die sinds 1 januari 2015 niet meer bestaat. Het zorgzwaartepakket heet nu: zorgprofiel. Er is een heel scala aan zorgprofielen die allemaal voortkomen uit de grondslagen van de Wlz. Een kind binnen de Wlz, valt onder een bepaald zorgprofiel.

Zorgkantoren
De financiering van de zorg in de Wlz, komt vanuit 31 zorgkantoren in heel Nederland. Dit zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk om contracten af te sluiten met zorgaanbieders, zodat alle mensen die zorg vanuit de Wlz nodig hebben, dit ook kunnen krijgen.