Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 1
Wet en regelgeving

In 2012 is door het kabinet de eerste aanzet gegeven voor de veranderingen in de zorg. De zorgkosten werden in die tijd te hoog en dreigden onbeheersbaar te worden. Het kabinet wilde ook een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, meer betrokkenheid vanuit de maatschappij en een houdbare financiering voor de toekomst. Wat gebeurde er? De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werd onderverdeeld in drie nieuwe wetgevingen. Deze Hervorming langdurige zorg (Hlz) vond plaats in 2015. Zieke kinderen kunnen in de huidige tijd, als gevolg van deze nieuwe wet- en regelgeving, onder de volgende drie wetgevingen vallen.

1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
2. Wet langdurige zorg (Wlz)
3. Jeugdwet