Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Kinderverpleegkundig dagcentra

Kinderverpleeg-kundig dagcentra

Werken in het kinderverpleegkundig dagcentra

1. Verpleegkundig kinderdagverblijf

2. Medisch kinderdagverblijf

3. Orthopedagogisch centrum

4. Kinderdagcentrum

Verpleegkundig kinderdagverblijf

Bij een verpleegkundig kinderdagverblijf komen kinderen tot 5 jaar, die verpleegkundige zorg nodig hebben. Het doel van een verpleegkundig kinderdagverblijf is om de ontwikkelingskansen van deze kinderen te bevorderen en ouders en andere gezinsleden te ontlasten. Bij een verpleegkundig kinderdagverblijf wordt in een veilige omgeving gespecialiseerde verpleegkundige zorg en kleinschalige dagopvang geboden. Dit zorgt er voor dat kinderen in contact komen met leeftijdsgenoten en van elkaar kunnen leren en mogelijkheden en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. In een warme en veilige omgeving bieden gespecialiseerde verpleegkundigen en sociaal pedagogisch hulpverleners kleinschalige opvang, zodat de kinderen met leeftijdsgenootjes in contact komen. Ze kunnen van en met elkaar leren en zich zo verder ontplooien. Een verpleegkundig kinderdagverblijf is er voor de volgende kinderen: kinderen die continue zorg en/of continue verpleegkundig toezicht nodig hebben, kinderen die wel verpleegkundige handelingen maar niet continue zorg en/of toezicht nodig hebben en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, die extra ondersteuning krijgen van een fysiotherapeut of logopediste.

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) is voor kinderen van 0 tot 7 jaar waarbij de ontwikkeling en opvoeding moeizaam gaat. Een kind kan drie tot vier dagen per week naar de behandelgroep van het kinderdagverblijf. Bij een medisch kinderdagverblijf kan een kind vaak per dagdeel verblijven. Een medisch kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen. Er wordt in kaart gebracht welke problemen er zijn. Dit wordt gedaan door middel van gesprekken met ouders en door observatie van het kind. Het kind wordt daarnaast onderzocht door verschillende deskundigen. Observatie van een kind kan in allerlei situaties plaatsvinden, niet alleen op het medisch kinderdagverblijf, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, bij de peuterspeelzaal of op de basisschool.

Een kind wordt bij een medisch kinderdagverblijf behandeld door een team deskundigen. Dit team bestaat onder andere uit een psycholoog, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een logopedist en een kinderverpleegkundige. Er wordt een behandelplan opgesteld voor het kind, waarin staat beschreven welke behandeling en zorg het kind krijgt. Binnen een medisch kinderdagverblijf wordt nauw samengewerkt met ouders en krijgen ouders ook begeleiding. De hulp die geboden wordt is voor ieder kind en gezin anders. Sommige kinderen krijgen een dagbehandeling. Dit betekent dat het kind meerdere dagdelen in de week naar het medisch kinderdagverblijf gaat voor groepsbehandeling en therapie (Psychomotore therapie, logopedie, PRT, PMTO, fysiotherapie). Als een kind 4 jaar geworden is, dan kan het zijn dat een kind naast de behandeling bij het medisch kinderdagverblijf ook nog één tot meerdere dagen naar school gaat. Vaak is er vanuit het medisch kinderdagverblijf ook ondersteuning of coaching mogelijk in de thuissituatie, op de peuterspeelzaal, een regulier kinderdagverblijf of de basisschool.

Orthopedagogisch centrum

Bij een orthopedagogisch centrum kunnen kinderen en jongeren van 0-18 jaar terecht met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het doel is om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te leven. Dit wordt gedaan door een positieve benadering waarbij mogelijkheden centraal staan. Bij een orthopedagogisch centrum kunnen kinderen en jongeren terecht voor hulp in de thuissituatie, naschoolse dagbehandeling, trainingen en therapie. Daarnaast spelen observatie, onderzoek en diagnostiek een rol in het traject. Orthopedagogische zorg is gespecialiseerde hulp gericht op een goede ontwikkeling (sociaal en emotioneel) van het kind, gezin en in de samenleving. Orthopedagogische zorg behandelt ook psychiatrische stoornissen. Omdat er bij sommige kinderen en jongeren die behandeld worden in een orthopedagogisch centrum ook sprake is van medische-, en/of verpleegkundige problematiek kun je als kinderverpleegkundige werkzaam zijn in een orthopedagogisch centrum als onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

Kinderdagcentrum

Een kinderdagcentrum is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen met een (ernstige) ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 0-18 jaar. Een kinderdagcentrum biedt begeleiding, behandeling en zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. In een kinderdagcentrum worden de kinderen meestal geplaatst in groepjes van maximaal acht à negen kinderen met twee begeleiders, soms nog aangevuld met een stagiaire. De groepen worden meestal ingedeeld op leeftijd en soms ook op problematiek. In de groep krijgen de kinderen een activiteitenprogramma aangeboden gericht op ontwikkelingsstimulering. Daarnaast bieden de meeste KDC’s verschillende therapieën aan zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie etc. Aan een KDC is een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog verbonden. Deze coördineert de behandeling, test de kinderen en biedt pedagogische advisering aan de groepsbegeleiders en de ouders. Omdat er bij een deel van de kinderen en jongeren die een kinderdagcentrum bezoekt ook sprake is van medische-, en/of verpleegkundige problematiek kun je als kinderverpleegkundige werkzaam zijn in een kinderdagcentrum als onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.