Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Indicatieproces Kindzorg

In 2015 hebben de Hervormingen Langdurige Zorg (HLZ) geleid tot een wijziging van het zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ), waar tot 2015 onderdelen van de extramurale zorg uit gefinancierd werden, zijn overgeheveld naar andere en nieuwe wetten, namelijk Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet.

De indicatiestelling voor zorg in de eigen leefomgeving vanuit de Zvw wordt sinds 2015 gedaan door de verpleegkundige in de eigen leefomgeving en niet meer door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor kinderen is dit de kinderverpleegkundige.

Kinderverpleegkundigen zijn met elkaar een verbetertraject aangegaan om toe te werken naar eenduidigheid bij de inventarisatie, indicatie en organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de Zorgverzekeringswet. Onderdeel van dit traject, waarin Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) de rode draad is, zijn:

  • Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK)
  • Toolbox HIK
  • Training HIK: “Inventariseren, indiceren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”
  • Expertgroep Indicatieproces Kindzorg
  • Intervisie Indicatieproces Kindzorg
  • Training HIK in vogelvlucht (voor adviseurs van zorgverzekeraars)

In dit verbetertraject staan kind en gezin centraal. Alle kinderen hebben recht op de juiste zorg. Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) maakt integrale kindzorg mogelijk, door het kind centraal te stellen en het gezin de regie te geven. MKS is dé werkwijze voor het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van alle zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. Deze werkwijze leidt tot integrale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Alle kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving begint met een inventarisatie van zorgvraag en hulpbehoefte, het verbetertraject organisatie kindzorg is dan ook veel breder dan alleen het indiceren van kinderverpleegkundige zorg.

Handreiking Kindzorg

Het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Deze handreiking is de beroepsnorm en het hulpmiddel voor en door kinderverpleegkundigen die de zorgvraag en hulpbehoefte voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet inventariseren, indiceren en organiseren. Het beschrijft de gewenste situatie en de wijze waarop kinderverpleegkundigen hun vak zien en willen uitoefenen. Naast de HIK is een aansluitende Toolbox HIK ontwikkeld. De HIK en de Toolbox HIK vormen samen één geheel.

20-04-2023: Beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl en V&VN Vrouw en Kind hebben de herziene versies van de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) en de Toolbox HIK gepubliceerd. Meer weten? Lees erover in dit bericht.

handreiking-kindzorg-25-juni-2020-Afbeelding
handreiking-kindzorg-25-juni-2020-Afbeelding

Toolbox Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK)

Naast de HIK is de Toolbox HIK ontwikkeld. De Toolbox HIK bevat handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK. Hierdoor komen kinderverpleegkundigen tot eenduidig maatwerk voor kind en gezin. De HIK en de Toolbox HIK vormen samen één geheel.

Training HIK: “Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”

Geaccrediteerd met 46 punten

training indicatieproces kindzorg
Symposia en congressen - kinderverpleegkunde

Expertgroep
Indicatieproces Kindzorg

Als beroepsvereniging willen wij faciliteren dat er een onafhankelijke expertgroep kan worden benaderd om mee te denken en te adviseren in complexe casuïstiek zodat een advies niet meer geassocieerd kan worden met een zorgorganisatie of een individuele mening, maar gedragen wordt door een expertgroep.

Intervisie
Indicatieproces Kindzorg

De Intervisie Indicatieproces Kindzorg is onderdeel van het het traject dat kinderverpleegkundigen met elkaar zijn in gegaan om toe te werken naar eenduidigheid bij de inventarisatie, indicatie en organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de ZVW.

Ambassadeurs - kinderverpleegkunde