Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Het College Zorg Opleiding (CZO)

 

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is een non-profit organisatie en is in 2003 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De taak van het CZO is om toe te zien op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen die daaronder vallen. Het CZO toetst en accrediteert de kwaliteit van zorgopleidingen, ook die van de specialistische vervolgopleiding Kinderverpleegkunde, om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is. Zorginstellingen en opleidingsinstituten moeten afzonderlijk een CZO erkenning aanvragen bij het CZO. De opleidingscommissie van het CZO bepaalt de landelijke eisen (eindtermen) waaraan de specialistische vervolgopleiding Kinderverpleegkunde moet voldoen. Het expertisegebied kinderverpleegkundige wordt hierbij als basismateriaal gebruikt.

 

 

De opleidingscommissies zijn samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de brancheverenigingen. Het (vice-)voorzitterschap wordt vervuld door leden van de brancheverenigingen. Deze manier van werken schept een breed draagvlak en garandeert dat het CZO op de hoogte is van ontwikkelingen in de praktijk. Opleidingsinstellingen en als instellingen die zorg aanbieden aan het zieke kind en gezin, dienen een aanvraag tot erkenning in te dienen bij het CZO. Wanneer zij erkenning krijgen van het CZO worden ze ook door V&VN Kinderverpleegkunde erkend. Dit betekent bij het met goed gevolg afronden van de opleiding je ook ingeschreven kan worden in het deskundigheidsgebied van de kinderverpleegkundige.

Bekijk hier alle erkende CZO erkende opleidingsinstituten

 

Zorg in Natura - Kinderverpleegkunde

Hoe krijg ik een CZO erkenning?

Om in aanmerking te komen voor een CZO erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de eisen van het CZO. Die eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, en de opleidingseisen van de opleiding. Het reglement en de opleidingseisen vind je terug op de website van het CZO.

Het proces van (her)erkennen bestaat uit het indienen van een erkenningsaanvraag en een audit in de betreffende instelling. Om een erkenning aan te kunnen vragen, dient een zorginstelling geregistreerd te staan bij het CZO. Het CZO voert audits uit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. Daarnaast worden zorgprofessionals tijdens een audit geadviseerd over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleiding binnen de betreffende instelling.

Als een opleidingsinstituut geen erkenning heeft voor de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde dan kan een erkenningsaanvraag ingediend worden. Dit kan digitaal via de website van het CZO.