Terug naar overzicht

 

Hoofdstuk 2

Zorgverzekeringswet

 
 
kind met tablet

 

“Noodzakelijke zorg wordt altijd geïnventariseerd door een professional die er speciaal voor is opgeleid, in kaart te brengen hoe de noodzakelijke zorg er precies uitziet.”

Wanneer valt de zorg van een kind onder de Zorgverzekeringswet? 

1. Als er een combinatie van verpleging, verzorging en begeleiding nodig is. Voorheen noemde men dit Intensieve Kind Zorg (IKZ), maar tegenwoordig heet dit Medische Kindzorg. In deze situatie valt ook de begeleiding onder de Zorgverzekeringswet, voor zover die begeleiding samenhangt met de geneeskundige zorg. Het kind en het gezin leren bijvoorbeeld omgaan met complexe verpleegkundige handelingen en er is begeleiding nodig bij de effecten hiervan op de ontwikkeling en opvoeding van het kind. 

Voorbeelden: 
Kinderen die aan de beademing liggen of een tracheacanule hebben. 
Kinderen met een centrale lijn waarover 24 uur per dag voeding of vocht loopt.

2. Als er sprake is van terminale zorg en de levensverwachting van het kind minder dan drie maanden is. Voorwaarde is dat het kind voorheen geen zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kreeg (dit geldt overigens ook bij punt 1, 3 en 4). Als een kind eenmaal in de Wlz zit, kan het daarna nooit meer naar een andere wetgeving overgaan en kan helaas niet worden geholpen vanuit de Zorgverzekeringswet. Er is dan namelijk sprake van een dubbele wetgeving waardoor de Wlz voorliggend is en de declaraties van de zorgaanbieder worden afgekeurd. 

Voorbeelden:
Kinderen die terminaal zijn en meerdere technische handelingen nodig hebben, waaronder pijnbestrijding en/of sedatie intraveneus. 

kind met tablet

Zorgplicht
Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij er verantwoordelijk voor zijn dat de verzekerde (in dit geval het kind) toegang moet hebben tot betaalbare en kwalitatief goede zorg. Zorgverzekeraars moeten voldoende zorg van de juiste kwaliteit inkopen. Hiervoor hebben zorgaanbieders gesprekken met de zorgverzekeraars waarin de kosten, kwaliteit, capaciteit en voortgang worden besproken.

Leveringsplicht
Zorgaanbieders, zoals de zorgorganisatie waarvoor je werkt, hebben een leveringsplicht. Dit betekent dat we de hoeveelheid zorg moeten kunnen bieden, die in een extramurale setting is afgesproken in het zorgplan. Daarbij moet het kwalitatief goede zorg zijn en in de huidige tijd werk je toe naar een zo optimaal mogelijke mate van zelfregie en zelfmanagement. Wanneer in een extramurale setting ouders willen schuiven met de zorgtijden, is het niet zo dat je als zorgaanbieder een leveringsplicht hebt. 

Recht op zorg 
Iedereen in Nederland heeft recht op zorg die noodzakelijk is. Dit betekent niet automatisch dat iemand recht heeft op zorg, die hij of zij zelf noodzakelijk vindt. Noodzakelijke zorg wordt altijd geïnventariseerd door een professional die er speciaal voor is opgeleid, in kaart te brengen hoe de noodzakelijke zorg er precies uitziet. In de extramurale setting worden er telefonisch nog geen toezeggingen gedaan over de hoeveelheid zorg die ingezet gaat worden. Dit kan pas worden bepaald, nadat een inventarisatiegesprek heeft plaatsgevonden. Ook wanneer jij als kinderverpleegkundige in een intramurale setting werkt, is het aan jou om te beoordelen welke kinderverpleegkundige zorg geboden kan worden. Jij als kinderverpleegkundige bepaalt samen met de behandelend arts welke zorg noodzakelijk is. De zorgvrager heeft wel recht op informatie over welke zorg en met welke reden, voor hem/haar, als noodzakelijk wordt gezien. Dit betekent dat de zorgvrager uitleg moet krijgen over de zorg en/of behandeling die hij/zij nodig heeft en eventuele risico's die daarbij horen. Ook moet de zorgvrager uitleg krijgen over mogelijke andere oplossingen voor de gezondheidsproblemen.